លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002517 ស្រស់ សុវណ្ណវឌ្ឍនរិទ្ធ SRAS SOVANNVATHANAKRITH ២៤ កញ្ញា ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002518 អ៊ុក កែវនព្វរតន៍
OUK KEONUPRATH
២០ កក្កដា ១៩៩៦ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002519 ឌុក ស្រីរ័ត្ន
DUK SREYROTH
០៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002520 តូច ពិសី
TOCH PISEY
១៨ សីហា ១៩៩២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002521 ម៉ន ម៉ូរីម
MORN MORIM
១៩ ធ្នូ ១៩៩៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002522 សយ ​ស្រីនាង
SOY SREYNEANG
០៧ មិថុនា ១៩៩២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002523 ម៉ាន់ សុគន្ធា
MANN SOKUNTHEA
២៣ តុលា ១៩៩៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002524 ត្រួយ លីម៉េង
TROUY LYMENG
១៤ មករា ១៩៩៦ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002525 ហ៊ឹម សុខម៉ី
HIM SOK MEY
១២ មករា ១៩៩៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ