លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002598 ម៉ុន ពេជ បរមី MONN PICH BORAMEY ០៧ ឧសភា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
002599 ហែម ច័ន្ទសុធីរៈ
HEM CHAN SOTHY RAK
១៤ ធ្នូ ១៩៩៤ B3 ដេអិន
002600 កឹម ឯម សុធា
KEM EM SOTHEA
០៦ ធ្នូ ១៩៩៦ B3 ដេអិន
002601 ឃុត​ សុខលី
KHUT SOKLY
២១ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
002602 ម៉ុក សោភានិច
MOK SOPHEANICH
២៧ កក្កដា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
002603 បូរ៉ា ច័ន្ទសាវិកា
BORA CHANSAVIKA
០២ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B3 ដេអិន
002604 ធី លីហៀង
THY LIHIENG
១៩ ធ្នូ ១៩៩៧ B3 ដេអិន