លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002535 ទី ង៉ិញ TY NGINH ២០ កក្កដា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
002536 ផូ ស័ក្ករណា
PHO SAKRNA
២៥ កញ្ញា ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ
002537 កែវ ប៉ូលីន ឆោមវង្ស
KEO POLIN CHHOUM VONG
១៩ មករា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
002538 ហេង ​មុយឡេង
HENG MUY LENG
០៨ វិច្ឆិកា ១៩៨៩ B5 ច្បារអំពៅ
002539 ប៊ុន​ ជីងប៉ោ
BUN JING POR
០៣ សីហា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002540 សាន ពុធារី
SAN PUTHEARY
០៥ មេសា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002541 ថៅ បុបា្ផភួង
THAO BOPHA PHOANG
១៩ សីហា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002542 ហ៊ុយ ពិសិដ្ឋ
HUY PISITH
១៣ កញ្ញា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002543 ស៊ីណា សេដ្ផា
SINA SETHA
២៥ តុលា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង