លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002544 រស់ សុភាវី ROS SOPHEAVY ១៨ ឧសភា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002545 វ៉េង វិសាល
VENG VISAL
០៤ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002546 ឡុន សុភារត្ន័
LON SOPHEARATH
០៨ តុលា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002547 ញ៉េប លាងហេង
NHEP LEANG HENG
១៥ ឧសភា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002548 ប្រសិទ្ធ វង្សវតនះ
PRASETH VONG VATH NAK
១០ សីហា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002549 ស៊ិន​ វួចហេង
SIN VOUCH HENG
០៧ តុលា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002550 ស្រ៊​ លីហួ
SROR​ LY HOUR
០៧ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002551 កែវ​ ដារ៉ា
KEO DARA
១១ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
002552 ច័ន្ទ នរៈប្ញទិ្ធ
CHAN NOREAK RITH
០៣ កក្កដា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង