លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002553 ឈាវ សត្យា CHHEAV SATTHIA ០៣ មករា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002554 ឆុំ​ សែនសំណាង
CHHUM SEN SAMNANG
១៣ សីហា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002555 ឃុត ឧត្តម
KHUT OUDAM
២៣ ធ្នូ ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002556 ឃុត​ ពិសី
KHUT PISEY
១១ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002557 តាំង អៀង ងីម
TAING EANG NGIM
៣១ ឧសភា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002558 ឆាយ ចាន់ថេង
CHHAY CHAN THENG
០១ មករា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002559 គៀង ឡេង
KIENG LENG
២៥ តុលា ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002560 ហេង យូ​ លាង
HENG YOU LEANG
០៨ កញ្ញា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002561 វណ្ណ សុដាវី
VANN SODAVY
១១ មករា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ