លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002562 យ៉ិន ចាន់តុលា YIN CHAN TOLA ១៤ តុលា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002563 លីម ហនុរាជ
LIM HANOUK REACH
០៣ មេសា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002564 ហេង សេរីរត្ន័
HENG SEREY ROTH
១៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002565 ស្រី សៀវម៉េង
SREY SEAV MENG
១០ ធ្នូ ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002566 រិន ស្សូស្សា
RIN SUSA
០៩ មេសា ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002567 សម ហុងទី
SAM HONG TY
២៤ តុលា ១៩៩៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002568 ជួន ទិត្យសុវណ្ណារា
CHOUN TITH SOVANNARA
១០ កញ្ញា ១៩៩៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002569 ណូរត្ន័ ច័ន្ទ​ធីតា
NOROTH CHANTHYDA
១៥ កក្កដា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002570 សន​ ចំរើន
SORN CHAMROEUN
២៨ កក្កដា ១៩៩៦ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង