លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002571 ប៉ុក សាម្នី POK SAMNY ០៣ តុលា ១៩៩៧ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
002572 ស៊ឹង គន្ធា
SOEUNG KUNTHEA
០៩ ឧសភា ១៩៩៦ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
002573 ស៊ុន ដាលីន
SUN DALIN
២០ តុលា ១៩៩៥ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
002574 ទឹម​ ច័ន្ទបូរមី
TIM CHAN BOROMEY
០៥ កញ្ញា ១៩៩៧ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
002575 ហួរ ស៊ិម៉េង
HOUR SEMENG
២១ មេសា ១៩៩៥ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
002576 រិន វ៉ារិទ្ធ
RIN VARITH
២៤ មករា​ ១៩៩៧ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
002577 ម៉ាឌី វណ្ណដេត
MADY VANDETH
២៣ ឧសភា ១៩៩៧ B4 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
002578 ញឹម សុវណ្ណទេពី
NHIM SOVANTEPY
០៧ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
002579 លី គឹមឡាង
LY KIMLANG
០១ វិច្ឆិកា ១៩៩៤ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង