លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002580 ឃួន ខេមរា KHOUN KHEMARA ០៦ ធ្នូ ១៩៩៦ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
002581 ហ៊ន់ សុភារម្យ
HORN SO PHEARUM
០៤ ធ្នូ ១៩៩៥ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
002582 ញឹក សុវណ្ណារ៉ា
NHIK SOVANNARA
២៤ កញ្ញា ១៩៩៥ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002583 វង្ស សំបូរ
VONG SAMBO
២១ ធ្នូ ១៩៩៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002584 ឡាយ មួយលី
LAY MOUYLY
១៨ មីនា ១៩៩៦ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002585 រ័ត្ន ផាន់ណា
ROTH PHANNA
២៣ ឧសភា ១៩៩៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002586 ហេង​ សុខណារ៉ាន់
HENG SOKNARANN
២៨ ឧសភា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002587 ឡេង ភីសាយុទ្ធ
LENG PISAYUTH
២០ សីហា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002588 ហុង សុវណ្ណ​ច័ន្ទកន្នីកា
HONG SOVAN CHAN KAKNIKA
០១ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន