លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002589 ហែម​ មុនីស្រីលីន HEM MONISREY LIN ០៦ កក្កដា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
002590 សេង អានីតា
SENG ANITA
០១ ឧសភា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
002591 ហឿន សួស្តី
HOEUN SOUSDEY
២៩ កញ្ញា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
00292 ខេង សុខកញ្ញា
KHENG SOK KANHA
២១ កញ្ញា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
002593 សឿន ពិសិដ្ផ
SOEUN PISETH
០៥ កក្កដា ១៩៨៩ B3 ដេអិន
002594 ផាត់ ដារា
PHAT DARA
២៧ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
002595 ឡេង ម៉ារឌី
LENG MARDY
២៣ ធ្នូ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
002596 សុធី ពុទ្ធាវី
SOTHY PUTHEAVY
០៧ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
002597 សាយ សិនាន
SAY SINIEN
២១ ធ្នូ ១៩៩៥ B3 ដេអិន