លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003323 ច័ន្ទរិទ្ធ វិចិត្រ CHANRITH VICHETH ១៨ កញ្ញា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003324 ឡេ បូរិទ្ធារាជ
LE BORITHEAREACH
០៩ សីហា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003325 វង្ស សុគន្ធពេជ្រចរណៃ
VONG SOKONTH PICHCHORNAI
០៩ ធ្នូ ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003326 អាង​ ស្រីលីន
ANG SREYLIN
០៤ មេសា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003327 វុទី្ធ វឌ្ឍនា
VUTHY VATHNA
២០ សីហា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003328 លី សុវណ្ណវាសនា
LY SOVANVEASNA
០១ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003329 មុត វាសនា
MUTH VEASNA
១៩ សីហា ១៩៧៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003330 រស់ សុវណ្ណដេវីត
ROS SOVANDEVIT
១១ តុលា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003331 ធាវ សុខចំរើន
THEAV SOKCHAMROEUN
១១ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003332 ហង្ស ឫទ្ធសិរីវឌ្ឍន៍
HANG RITHSEREYVATH
០៩ មីនា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ