លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003353 ងួន ម៉ូរិទិ្ធត្យា NGOUN MORITHYA ០១ មេសា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
003354 កែវ​ ស្រ៊ុនឆាយ
KEO SRUNCHHAY
២៦ តុលា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
003355 សុខ ឃីម
SOK KHIM
១៥ មករា​ ១៩៩៣ B5 ច្បារអំពៅ
003356 ហេង សៀកឡេង
HENG SIEKLENG
០១ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B5 ច្បារអំពៅ
003357 សេក សុណារ៉ាត់
SEK SONARATH
២៥ កក្កដា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
003358 យឺ សុខអ៊ីម
YEU SOKIM
០៨ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
003359 ទុំ ម៉ានី
TUM MANY
០៩ មករា ១៩៥៨ B5 ច្បារអំពៅ
003360 អ៊ឹង ​ប៊ុនអ៊ុយ
UNG BUNOUY
១៣ តុលា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
003361 ពេជ ណាតុន
PICH NATON
២១ កក្កដា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
003362 អ៊ុងថៃ ស៊ីវម៉ី
OUNGTHAI SIVMEY
០៧ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ