លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003453 សុខ សម្បតិ្ត SOK SAMBATH ២៧ មីនា ១៩៩៧ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003454 មាឃ សុខារិទ្ធ
MEAK SOKHARITH
០៩ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003455 វ័ន ស៊ីនឌី
VORN SINDY
១៥ សីហា​ ១៩៩៥ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003456 គង់ ចំរើនរតនះ
KONG CHAMROEUNROTHANAK
២៦ ធ្នូ ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003457 ចេង​ សុខហេង
CHENG SOKHENG
០៧ ឧសភា ១៩៩៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003458 នួន សុធារ័ត្ន
NOUN SOTHEAROHT
២៦ កុម្ភៈ ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003459 ធួន បញ្ញា
THUON PANHA
២៥ កុម្ភៈ ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003460 វឌ្ឍនៈ តូនី
VATHANAK TONY
០១ ធ្នូ ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003461 សរ ផាសុកវីណា
SAR PHASOKVINA
០៥ វិច្ឆិកា​ ១៩៩៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003462 ជ្រុន ពិសាល
CHRUN PISAL
៣១ កក្កដា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ