លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003463 ឃុន សៅស្រីសួគ៌ KHUN SAOSREYSOUR ៣០ សីហា ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003464 ឡំា គីមឡេង
LAM KIMLENG
០១ សីហា​ ១៩៩៥ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003465 លាង ហួយមាន
LEANG HUOYMEAN
១១ វិច្ឆិកា​ ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003466 ថាប់ ខាំ យូភិន
THAP KHAM YOUPIN
២៣ មីនា​ ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003467 ង៉ែត វួចលាង
NGETH VOUCHLEANG
១០ កក្កដា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003468 ស៊ូ សុគន្ធធីតា
SOU SOKUNTHIDA
២៧ តុលា ១៩៩០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003469 ឆាយ បញ្ញា
CHHAY PANHA
២៧ កញ្ញា ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003470 ផល​ សុវណ្ណារី
PHAL SOVANNARY
២៨ មេសា ១៩៩៥ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003471 មាស​ ហ៊ីលុច្ស
MEAS HILUX
០១ តុលា ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003472 ប៊ុន បូរ៉ា
BUN BORA
០៦ មេសា ១៩៩៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ