លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003283 ឃុត ហ្សានីន KHUTH ZANINE ២៩ មេសា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
003284 ចន​ ជាដាលីន
CHORN CHEADALIN
២៩ មីនា ២០០០ B3 ដេអិន
003285 ជា វណ្ណនិត្យ
CHEA VANNITH
១៥ កក្កដា ២០០១ B3 ដេអិន
003286 នី លីហ្សា
NY LIZA
២៦ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
003287 អ៊ិន សុផារ៉ា
IN SOPHARA
០២ សីហា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
003288 តាន់ ស៊ីជាវ
TAN SHYCHIEV
២២ កុម្ភៈ ២០០១ B3 ដេអិន
003289 តាំង គីមហេង
TAING KIMHENG
០១ មីនា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
003290 ច័ន្ទ ស្រីនាង
CHAN SREYNEANG
០៤ មិថុនា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
003291 ពៅ សេរីរ័ត្ន
POV SEREYROTH
០៨ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
003292 ប៉េង ម៉េងហុង
PENG MENGHONG
២៣ សីហា​ ១៩៩៥ B3 ដេអិន