លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005209 រដ្ឋា វិក RATHA VIK ២៤ ​ធ្នូ ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
005210 ហេង មុយអេង
HENG MUYENG
១៨ កុម្ភៈ ២០០២ B1 គីរីរម្យ
005211 សុក​ ខឿង
SOK KHOEUNG
៣០ មីនា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
005212 អ៊ីវ សុជាតិតា
IV SOCHEATTA
០៤ មិថុនា ២០០៣ B1 គីរីរម្យ
005213 គី សម្បត្តិ
KY SAMBATH
១៥ មករា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
005214 ឡាំ សូយទ្រី
LAM SOYTRY
០៨ កញ្ញា ២០០៣ B1 គីរីរម្យ
005215 សិត រក្សាវទី
SETH RASAVOTY
២៦ វិច្ឆិកា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005216 គិម ស្រីមុំ
KIM SREYMOM
០១ មករា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005217 សាំង ស្រីនាង
SAING SREYNEANG
០៣ ធ្នូ ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005218 យាង យុវរលក្ខណ៍
YIANG YOVORLEAK
២៨​ មករា ២០០៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង