លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005300 សឿន ផាចចន្ទ័រ៉ូស្សា SOEUN PHACHCHANROSA ១២ មិនា ​​​​​​​២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
005301 ជា ពិសី
CHEA PISEY
០៨ មករា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
005302 គុជហ្សឺឌី លីយូរ៉ាន់
KUCHJEUDI LYURAN
២៩​​​ មេសា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
005303 ហ៊ុន ឬត្យា
HUN RITHTYA
០៤ មិនា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
005304 សុខ ស្រីពៅ
SOK SREYPOV
២០ តុលា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
005305 សាន​ គឹមហ៊ីម
SAN KIMHIM
០៩ ឧសភា ១៩៩៥ B5 ច្បារអំពៅ
005306 ជួរ លីម៉ី
NGUON SEULONG
២០​​ សីហា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
005307 ជា គីមហៀង
CHEA KIMHEANG
២៧ តុលា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
005308 សុភី សោភ័ណរី
SOPHY SOPHOINRY
២៥ មិថុនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ/td>
005309 ជា សុផារ៉ា
CHEA SOPHARA
១៤ មេសា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ