លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005310 មាន ភីរុណសុភាវី MEAN PHYRUNSOPHEAVY ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
005311 ខាន់ វិសាល
KHAN VISAL
០១ វិច្ឆកា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
005312 ចាន់ សុវណ្ណ
CHAN SOVAN
១ មករា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
005313 បាញ់ សុខហេង
BANH SOKHENG
២៥ សីហា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
005314 ម៉េត ស្រីពេជ្រ
MATH SREYPICH
៣០ មករា​ ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
005315 អ៊ុន ដាណារដ្ឋ
UN DANAROTH
០៦ មិថុនា ១៩៩៥ B5 ច្បារអំពៅ
005316 ជា ហេងអាង
CHEA HENGANG
២៩ មិថុនា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
005317 ស៊ីវ ម៉ូលីនី
SIV MOLINY
០៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៤ B5 ច្បារអំពៅ
005318 អ៊ឹង វ៉េងលី
EUNG VENGLY
០៥​ ធ្នូ ១៩៩៤ B5 ច្បារអំពៅ
005319 អូន សុខហ័ង
OUN SOKHOING
១៨ តុលា ១៩៩៩ B6 អូរឬស្សី