លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005320 អូន សុខណៃ OUN SOKNAY ១៨ តុលា ១៩៩៩ B6 អូរឬស្សី
005321 កែវ សានសុទ្ធិ
KHAN VISAL
២១ មិថុនា ២០០៤ B6 អូរឬស្សី
005322 សែ អម្ពរនីតកា
SE OMPORNITKA
២០ មករា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005323 សុខ និដានុត
SOK NIDANUT
២៣ វិច្ឆិកា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
005324 ថៃ ច័ន្ទធិតា
THAY CHANTHIDA
១៦ កក្កដា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
005325 ឡាង សុធារ៉ា
LANG SOTHEARA
១៥ មិថុនា ១៩៩៩ B6 អូរឬស្សី
005326 ជូ វណ្ណពេជ្រ
CHOU VANPICH
០៨ មិនា ២០០៣ B6 អូរឬស្សី
005327 ថុង ស៊ុងហ៊ុយ
THONG SHONGHOUY
១០ កញ្ញា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
005328 រិទ្ធ អារីយ៉ា
RETH ARYA
០៥​ ធ្នូ ១៩៩៤ B6 អូរឬស្សី
005329 សួស សុវត្ថិ
SUOS SOVATH
១៨ មិថុនា ១៩៩៩ B6 អូរឬស្សី