លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005330 វ៉ែន បូរី VEN BOREY ០៧ តុលា ១៩៩៨ B6 អូរឬស្សី
005331 អ៊ឹង ហួយឆាយ
OEUNG HOUYCHHAY
០៣​ មេសា ១៩៩៨ B6 អូរឬស្សី
005332 លីម ប៉ជូ
LIM PORCHOU
០៩ សីហា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005333 ឆ ហ្គិចយី
CHHOR GUECHYI
១៦ កក្កដា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005334 ញ៉ែម ឆាយលី
NHEM CHHAYLY
០១ កុម្ភះ ១៩៩៩ B6 អូរឬស្សី
005335 តេង ស៊ីវចេង
TENG SIVCHENG
១០ មីនា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
005336 សុខ គីម
SOK KIM
៣០ មិថុនា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005337 សៀ ហ្គេចអេង
SEA GECHENG
០៣ កក្កដា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
005338 ដូវ យុកហ៊ាន
DOV YOKHEAN
០៥ កញ្ញា ១៩៩៦ B6 អូរឬស្សី
005339 សាយ គឹមហេង
SAY KIMHENG
៣០ មិថុនា ១៩៩៧ B6 អូរឬស្សី