លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005340 សេង គីមហាន់ SENG KIMHAN ០១ មករា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005341 ហួត ហុងហុង
HOUT HONGHONG
០៣​ មេសា ១៩៩៨ B6 អូរឬស្សី
005342 នឿង ជូរស្រង់
NOEUNG CHOUSRONG
២៦ មិថុនា ២០០១ B6 អូរឬស្សី
005343 ទួន អាំងឆាយ
TOURN ANGCHHAY
០៤ សីហា ១៩៩៧ B6 អូរឬស្សី
005344 ជា សុវណ្ណត្រា
CHEA SOVANTRA
២0 កក្កដា ២០០១ B6 អូរឬស្សី
005345 គូ សុដាលីន
KOU SODALIN
១៩ កញ្ញា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
005346 លី សុខម៉េង
LY SOKMENG
២៩ ធ្នូ ១៩៩៨ B6 អូរឬស្សី
005347 ង៉ូវ ណារុង
NGOV NARONG
១៣ មីនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
005348 ឆាយ ហុកហួត
CHHAY HOKHUOTH
១០ មេសា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005349 ណាំ សុខចំរើន
NAM SOKCHOMROEUN
១៧ មីនា ១៩៩៥ B6 អូរឬស្សី