លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005350 យ៉ាម៉ា ដួងច័ន្ទពិសី YAMA DOUNGCHANPISEY ២៤ កក្កដា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005351 ខូវ ហ៊ុយមានbr /> KHOV HUYMEAN
០៧ មករា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005352 ឡេង សុភារភួង
LENG SOPHIAPHOUNG
០៨ មេសា ២០០៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005353 យោន ឃាងហ៊ាង
YON KHEANGHEANG
២១ ធ្នូ ២០០៤ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005354 វង្ស ដេវីឌ
VONG DAVID
២៤ កុម្ភះ ២០០៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005355 សុខ ហួ
SOK HOUR
០៩ កុម្ភះ ២០០២ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005356 គង់ ផល្លា
KONG PHALLA
០៥ មិនា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005357 ម៉ៅ ហុងទិ
MAO HONGTI
២២ វិច្ឆកា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005358 សាន ស៊ីតុន
SAN SITON
២៤ មិនា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005359 ម៉ាត់ ពាយាន
MATH PEAYEAN
១៣ កុម្ភះ​ ១៩៩៥ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005360 ពេជ្រ សុភារក្ស
PICH SOPHEARAK
២៣ ឧសភា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ