លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005361 សំាង ដារ៉ាវត្តី SAING DARAVATEY ២៤​ កក្កដា​ ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005362 សាន់ សម្ផស្ស
SAN SAMPHORS
២៧ មិនា​ ២០០៣ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005363 អ៊ា ម៉េងហុង
EAR MENGHONG
១២ មិថុនា ២០០២ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005364 ចាន់ ពីសី
CHAN PISEY
២៣​ សីហា​ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005365 នីម សៀងហ៊ាង
NIM SIENGHEANG
២៧ ធ្នូ ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005366 ជុំ ឆាយនី
CHUM CHHAYNY
១៥ មិថុនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005367 លី​ យីហៀង
LY YIHEANG
១២ កុម្ភះ ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005368 ឡា សាវីណា
LA SAVINA
២៤​កញ្ញា​ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005369 ទីវ ឧស្សាហ៍
TIV OUSSA
២៤ ឧសភា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005370 គីម គ្រីស្ទីនណ្ណា
KIM CHRISTINNA
២៥ ​ធ្នូ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង