លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005371 គង់ រដ្ធា KONG RATHA ១៣ តុលា ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005372 លុក សុមុនីនាថ
LUK SOMUNYNEATH
០៣ តុលា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005373 សុង សុខពិសាល
SONG SOKPISAL
១៦ សីហា ១៩៩៧ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005374 ស៊ីថា វិជ្ជា
SITHA VICHEA
១៣ មករា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005375 ឃួន អាឡិចហ្សា
KHOUN ALEXA
១៧ សីហា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005376 ពុទ្ធា វាសនា
PUTHEA VEASNA
២៦ ឧសភា ១៩៩៧ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005377 លី រចនា
LY RAJANA
១២ កុម្ភះ ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005378 នូ វីរះ
NOU VIREAK
០៥ ធ្នូ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005379 ឡេង កែវកងច័ក្រ
LENG KEOKONGCHAK
១០ មិថុនា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005380 ស្រី​ ស្ទេវីន
SREY STEVIN
២០​ កក្កដា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង