លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005381 ស្រី​ ស្ទេវិន SREY STEVEN ១៤ មិថុនា ១៩៩៧ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005382 តាត បញ្ចរ័ត្ត
TAT PACHAKROTH
១១ កក្កដា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005383 សេង សុខហេង
SENG SOKHENG
០១ កុម្ផះ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005384 វៃ ម៉ីម៉ី
VAI MEYMEY
២៧ កុម្ភះ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005385 ឈុំ ស្រីនិច
CHHUM SREYNICH
០២ ឆ្នូ ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
005386 ទុំ សុគន្ធតារារិទ្ធ
TUM SOKUNTARARITH
២១ ធ្នូ ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005387 សែន សម្បត្តិ
SEINE SAMBATH
០៧ មេសា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005388 កែវ ធីតា
KEO THIDA
០១ កុម្ភៈ ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005389 គាំ ស្រីពេជ្រ
KORM SREYPICH
១១ ឧសភា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005390 សូ សុវណ្ណារិទ្ធ
SO SOVANNARITH
០៦ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B9 ស្ទឹងមានជ័យ