លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005391 ឈាង ភិដណៃ CHHEANG PHITNAI ១៣ កក្កដា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005392 ធា គីមឈ័ង
THEA KIMCHHORNG
០៦ តុលា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005393 តាន់​ ឈីវសៀង
TANN CHHIVSIENG
២៧ មិថុនា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005394 ប៉ែន ស្ទេវិន
PEN STEVEN
១៨ វិច្ឆិកា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005395 នេត សុភ័ក្រ្តា
NET SOPHEAKTRA
១៧ ធ្នូ ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005396 តាំង ឆាយតេក
TAING CHAYTECH
១៩ វិច្ឆិកា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005397 អេង​ ស៊ីលីនដា
ENG SILINDA
០២ តុលា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005398 ហេង វិទូ
HENG VITOU
០៧ ឧសភា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005399 ណុល បញ្ញាវត្តី
NOL PANHAWATEY
០៤ មិនា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005400 ពៅ ហាក់
POV HAK
២៤ ឧសភា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ