លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005219 ទេព​ កិត្យា TEP KETIA ១៩ វិច្ឆិកា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005220 គាឡាយ លីមប៊ុនហុង
KEALAY LIMBUNHONG
០២ កញ្ញា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005221 ឆឹង សុធានី
CHHOENG SOTHEANY
១៥ ឧសភា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005222 ខេង សុវណ្ណម៉ានិត
KHENG SOVANMANITH
១៥ មិថុនា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005223 រាត់ ពិសី
RAT PISEY
០៧ ឧសភា ២០០៣ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005224 ប៊ិត ច័ន្ទសុក្ខិតា
BITH CHANSOKHETA
០២ មីនា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005225 លឹម ហោសុភក្ដី
LIM HORSOPHEAKDEY
២៧ មករា ២០០៣ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005226 គឹម ណារ៉ាប៊ូតា
KIM NARABUTA
១២​ កុម្ភះ ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005227 ថន ច័ន្ទសុជាតា
THAN CHANSOCHEATA
២៣ សីហា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005228 នង ច័ន្ទពិសី
NORNG CHANNPISEY
១១ មករា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង