លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005401 ហៃ ស៊ីវម៉េង HEY SIVMENG ១១ កក្កដា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005402 ហ៊ាង កែវវាចា
HEANG KEOVEACHA
៣០ មីនា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005403 ហម សុម៉ានិត
HORM SOMANITH
០៩ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005404 ជឿន សិទ្ធី
CHEOUN SITHY
០៥ មីនា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005405 ប៉ូច ពិសីស្រីល័ក្ខ
POCH PISEYSREYLEAK
២៤ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005406 ហែម មុនី
HEM MONY
១៤ មេសា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005407 សុខ​ សេងហួន
SOK SENGHOURN
០៥ មករា ១៩៩៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005408 លីម មួយសាង
LIM MOUYSANG
០៤ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005409 ភា រតនៈ
PHEA RATANAK
២០ សីហា ១៩៩៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005410 ជិន ស៊ីដែត
CHEN SIDET
១១ មករា ១៩៩៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ