លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005411 ហេង ច័ន្ទបូឡែន HENG CHANBOLEN ០៣ កក្កដា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005412 លីម មួយទាង
LIM MOUYTEANG
០៤ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005413 ញូង សូរិយាទេព
NHOUNG SORYATEP
០៨ សីហា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005414 លឹម លីម៉េង
LIM LYMENG
១៦ វិច្ឆិកា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005415 ញ៉ឹប ដាលីន
NHOEB DALIN
២៧ មីនា ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005416 គង់ ប៊ុនហៃ
KONG BUNHAI
២៧ ធ្នូ ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005417 សម្បត្តិ រស្មី
SAMBATH RAKSMEY
២២ មេសា​១៩៩៩ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005418 សរ ច័ន្ទនារី
SAR CHANNEARY
១០ មីនា ២០០៣ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005419 ហាន់ អាលីហ្សា
HANN ALIZA
២៨ ធ្នូ ២០០២ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005420 ចៅ​ លីគាង
CHAO LYKEANG
១៣ កញ្ញា ២០០២ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក