លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005421 ហេង ច័ន្ទបូឡែន HENG LEANGHAO ២២ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005422 អៀ ចាន់សូវិសា
LIM MOUYTEANG
១៤ កញ្ញា ១៩៩៩ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005423 ឃាង លាងរមនាថ
KHEANG LEANGROMNEATH
២៧ តុលា ២០០០ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005424 ហេង សុធីតា
HENG SOTHYDA
០៤ កុម្ភះ ២០០០ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005425 ពេជ្រ ម៉ារីណា
PICH MARINA
២៥ ធ្នូ ១៩៩៩ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005426 តាំង វេងហ័រ
TANG VENGHOR
២១ កញ្ញា ១៩៩៦ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005427 ជួន ជិញជិញ
CHOUN CHINHCHINH
១៩ មេសា ២០០១ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005428 ជា សំណាង
CHEA SOMNANG
១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩៣ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005429 ថារា បញ្ចឧត្តម
THARA PANHCHAKODDOM
៣០ មិថុនា ២០០២ B11 ផ្សារតូច
005430 ស្រេង ពង្សរក្សា
SRENG PONGRAKSA
២៤ កុម្ភៈ ២០០៣ B11 ផ្សារតូច