លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005431 សុះ សាមៀត SOS SAMEAT ២៨ កញ្ញា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005432 ស៊ន សាណា
SORN SANA
១៩ សីហា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005433 ទេព ពង្សមរកត
TEP PONGMOROKOTT
៣១ កក្កដា​២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005434 គុណ វត្តរតនះ
KUN VATHROTNAK
០១ កក្កដា​២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005435 អ៊ុក ស្រីនី
UK SREYNY
១៩ តុលា ១៩៩៦ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005436 សាន់ សព្យានី
SANN SUYANY
២៩មករា ១៩៩៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005437 សុគន្ធ ពិសិដ្ឋ
SOKUN PISETH
១៦ មេសា ២០០១ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005438 កេត​ វលក្ខទេពី
KET VOLEAKTEPY
២៣ សីហា ១៩៩៩ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
005439 ផា ហ៊ុយលី
PHA HOUYLY
១០​ មិថុនា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005440 កេត មរកត
KET MOROKORT
១៩ កុម្ភៈ ២០០១ B11 ផ្សារតូច