លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005441 ចាំង ភិកឆេង CHANG PHEKCHHENG ០១ វិច្ឆិកា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
005442 សៀប ឌីណា
SEAB DENA
២៨ កក្កដា ១៩៩៦ B11 ផ្សារតូច
005443 ស៊ុន សុរស្មី
SUN SOREAKSMEY
០៤ វិច្ឆិកា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
005444 សោម ឆៃយ៉ា
SOM CHHAYA
០៧ កក្កដា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005445 យឹម សុវណ្ណរាជ
YIM SOVANREACH
០៤ សីហា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005446 សេន ហាហ្វាវ៉ាទី
SEN HAFAWATI
១៩ សីហា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005447 ប្រាក់ លីនដា
PRAK LINDA
១០ ធ្នូ ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005448 នូ ឧត្តម
NOU OUDOM
២០ សីហា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005449 ពិន សុដាលីន
PIN SODALIN
២៦ សីហា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005450 សុក ទីណាន
SOK TYNAN
២៥ ធ្នូ ២០០១ B11 ផ្សារតូច