លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005451 ហុង សុខហេង HONG SOKHENG ២៣ ឧសភា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005452 សាន្ត ពុទ្ឋភារី
SAN PUTPHEARY
២១ មិថុនា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005453 ច្រឹក ការ៉ូលីម
CHROEK KAROLIM
២៧ វិច្ឆិកា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005454 លឹម ស៊ាមឡាង
LIM SEAMLANG
០៣ មេសា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005455 ហេង​ លីលី
HENG LILY
៣១ តុលា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005456 ទុយ គីរី
TUY KIRY
២៤ កញ្ញា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005457 ម៉ៅ មិដ
MAO MID
១៧ ឧសភា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005458 វិន ហ្វីដា
VIN FIDA
១១ តុលា ១៩៩៦ B11 ផ្សារតូច
005459 ឈិន អរុណបុត្រ
CHHIN AROUNBOTH
១៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច
005460 ខឿន រតនះ
KHOEUN ROTANAK
៣១ មីនា ២០០០ B11 ផ្សារតូច