លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005461 ហុង សុខហេង HONG SOKHENG ១១ ឧសភា ២០០២ B12 ផ្សារដីហុយ
005462 សយ អានីតា
SOY ANITA
១៤​ កក្កដា ២០០១ B12 ផ្សារដីហុយ
005463 ឆាយ ​ឆវីន
CHHAY CHHAVINE
០៦ ធ្នូ ២០០១ B12 ផ្សារដីហុយ
005464 ឆាវរិត គីមឡាង
CHHAVVORITH KIMLANG
០៧ កក្កដា ២០០១ B12 ផ្សារដីហុយ
005465 ហន ស្រីពេជ្រ
HORN SREYPICH
១៨ តុលា ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
005466 វីរះ លក្ម្សី
VIREAK LEK​ SMEY
០៩ វិច្ឆិកា ២០០៣ B12 ផ្សារដីហុយ
005467 លី ហ៊្វូឆុង
LY FOUCHHONG
២១ មេសា ២០០២ B12 ផ្សារដីហុយ
005468 ឡឹប ដាលី
LOEB DALY
២៣ មិថុនា ២០០២ B12 ផ្សារដីហុយ
005469 លឹម គឹមស៊
LIM KIMSOR
២៩ ធ្នូ ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
005470 ភី​ សុខឡែន
PHY SOKLEN
២៩ តុលា ២០០១ B12 ផ្សារដីហុយ
005471 ណាំង ខេវីន
NAING KEVIN
១០​ សីហា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
005472 វ៉ាន់ សុជាតា
VANN SOCHEATA
០៧ មិថុនា ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
005473 តាំង ស៊ូហ៊ួង
TANG SHOUHIONG
១៨ កញ្ញា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
005474 សយ សុខរ៉ី
SAY SOKREY
០១ សីហា ២០០២ B12 ផ្សារដីហុយ