លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005229 ហោ មុនិន្ទមុទិតា HOR MONINTMOTITA ១៤ មករា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005230 លីវ អ៊ុយស៊ាង
LIV OUYSEANG
២៧ មករា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005231 យ៉ែន សុខរិត្ថា
YEN SOKRITHA
០៧ តុលា​ ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005232 សុក មួយហួរ
SOK MUYHOUR
០៨ សីហា​១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005233 ប៉ុល ធីរ៉ាកណិការ
POL THYRAKAKNEKAR
១៥ ឧសភា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005234 ឡេង កាណាល់
LENG KANAL
០៤ កញ្ញា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005235 រស្មី ដាវីន
RAKSMEY DAVIN
០៣ តុលា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005236 កែវ បញ្ញាពេជ្រ
KEO PANYAPICH
២៧ វិច្ឆិកា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005237 ទេព ច័ន្ទចេស្តា
TEP CHANCHESDA
១០ វិច្ឆិកា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005238 ម៉ៅ រ៉ូស្សា
MAO ROSA
២៦ មិថុនា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង