លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005239 តេង នាតី TENG NEADEY ១២ កុម្ភះ ២០០៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005240 ឆាយ យូអ៊ី
CHHAY YOUY
១១ សីហា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005241 ហែម គឹមលី
HEM KIMLY
០៦ កញ្ញា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
005242 ចាន់ សុវណ្ណធាវី
CHAN SOVANTHEAVY
២៥ មីនា ២០០១ B3 ដេអិន
005243 រិទ្ធ វណ្ណដានីត
RITH VANDANIT
២៩ កក្កដា ២០០១ B3 ដេអិន
005244 តាំង ជាហួយ
TAING CHEAHOUY
២៨ សីហា ២០០០ B3 ដេអិន
005245 អ៊ុន ច័ន្ទស្រីពេជ្រ
ON CHANSREYPICH
០២ មេសា ២០០១ B3 ដេអិន
005246 គីម ម៉េងហួរ
KIM MENGHUOR
១១ តុលា ២០០២ B3 ដេអិន
005247 រិទ្ធ វណ្ណដាលីន
RITH VANDALIN
១៨ ឧសភា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
005248 ស៊ឹម សុវណ្ណដារ៉ា
SOEM SOVANNDARA
០៤ ធ្នូ ១៩៩៨ B3 ដេអិន