លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005249 ហាក់ តុងហេង HAK TONGHENG ១២ មិថុនា ២០០៤ B3 ដេអិន
005250 ពោជ ស្រីម្លិះ
POCH SREYMALIS
០២ មីនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
005251 អេង យូស៊ីង
ENG YOUSING
១៥ ធ្នូ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
005252 ហង្ស ដារ៉ូ
HANG DARO
០៣ សីហា ២០០០ B3 ដេអិន
005253 វណ្ណ ហ៊ង
VANN HOING
១១ ធ្នូ ២០០០ B3 ដេអិន
005254 ជា សន្យា
CHEA SANYA
០៣ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
005255 ខឹម រ៉ូនីចន
KHEM RONIJOHN
២៧ កុម្ភៈ ២០០១ B3 ដេអិន
005256 ង៉ែត ស្រីមាស
NGETH SREYMEAS
១៩ ធ្នូ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
005257 ទឹម រដ្ឋា
TIM RATHA
៣០ កញ្ញា ២០០២ B3 ដេអិន
005258 ទឹម រតនា
TIM RATANA
២០ កក្កដា ១៩៩៩ B3 ដេអិន