លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005259 ផាត ឈុនអ៊ី PHAT CHHUNI ១៧ មករា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
005260 ហេង ឆាយហួត
HENG CHHAYHOUT
២៥ កញ្ញា ២០០០ B3 ដេអិន
005261 អៀ សៀកម៉េង
EA SEAKMENG
១៨ ធ្នូ ២០០៣ B3 ដេអិន
005262 ហោ ដារ៉ូ
HOR DARO
០៨ មេសា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005263 លឹម សក្តា
LIM SAKADA
០៧ មិថុនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005264 ឃុត ឃុនលាភភា
KHUT KHUNLEAPPHEA
២៣ កុម្ភៈ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005265 លឹម ភីភី
LIM PHY PHY
១៦ ធ្នូ ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005266 ឆន ធីតា
CHHORN THIDA
០៧ កុម្ភៈ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005267 ជី លីហ្សា
CHI LIZA
២៧ កុម្ភៈ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005268 សុខ ឧត្តមរ៉ូម៉ា
SOK UDOMROMA
៣១ មករា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ