លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005269 ស៊្រ លីផេង SROR LYPHENG ១៩ វិច្ឆិកា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005270 ខុន សាដាណា
KHON SADANA
១៩ តុលា​ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005271 យី សុខនិត
YI SOKNITH
១០ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005272 ឡុង សេដ្ឋិនាថ
LONG SETHINEATH
០៧ កក្កដា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005273 ស៊ីម ឡេងអាន
SIM LENGARN
១៨ កក្កដា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005274 ឃាង អ៊ួយស៊ីង
KHEANG OUYSING
២៥ វិច្ឆិកា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005275 ផល្លា មុនី្នពេជ្រ
PHALLA MONYPICH
១២ មិថុនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005276 សៀង សុវណ្ណបញ្ញា
SEANG SOVANPANNHA
២១ កញ្ញា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005277 ហេង រតនៈវិសុទ្ធ
HENG ROTANAKVISOTH
៣០ មិនា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005278 ចេប ផាន់ណា
CHEP PHANNA
១៥ កញ្ញា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ