លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005279 សរ តុនស័ក្កសិលា SOR TONSAKSILA ០២ មិថុនា ២០០១ B3 ដេអិន
005280 ភួង សុវណ្ណនីតា
PHOUNG SOVANNITA
១៧ កក្កដា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005281 ម៉ា ឆាយហុក
MA CHHAYHOK
០៩ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005282 ឆន​ សុធា
CHHORN SOTHEA
១៩ កញ្ញា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005283 រ័ត្ន សុជានិតា
RATH SOCHEATNITA
១៥ សីហា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005284 លឹម ស្រីនីន
LIM SREYNIN
០១​ មករា​ ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005285 លីម ម៉ីលីន
LIM MEYLIN
២៤ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005286 សៅ ពេជ្រម៉ារីណា
SAO PICHMARINA
១៩ ធ្នូ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005287 គុជ ធីសំណាង
KUCH THYSAMNANG
១៤ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005288 ច័ន្ទ ជីម៉េង
CHAN CHIMENG
១៥ កញ្ញា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005289 ជា ឈុនណាក់
CHEA CHUNNAK
១៥ ធ្នូ ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ