លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005290 ឈិន បុប្ផាសួគ៌ CHHIN BOPHASOUR ១៣ តុលា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
005291 លី ពិសិដ្ឋសុវឌ្ឍនា
LY PISETHSOVATHNA
​០៦ តុលា ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
005292 សេរី សុភារិទ្ឋិ
SEREY SOPHEARITH
០៩ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
005293 ឡូ ច័ន្ទស្រីហេង
LO CHANSREYHENG
០៨ មករា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
005294 ផាត់ ហេង
PHAT HENG
០៩​​​​​ មេសា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
005295 លី ស៊ីងួន
LY SINGUON
១៩ វិច្ឆិកា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
005296 ជួរ លីម៉ី
CHOUR LYMEY
២៧ មេសា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
005297 ស៊ីវ ម៉ូលីរ៉ា
SIV MOLIRA
០៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
005298 ជួន ប៊ុនហេង
CHOUN BUNHENG
០3 ឧសភា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ/td>
005299 អ៊ឹង មីហ្វា
OENG MEYFA
១៧ មិថុនា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ