Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

បញ្ជីឈ្មោះសិស្ស​​ប្រឡងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ថ្នាក់ទី៩)​

សិស្សប្រឡងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ២០២១-២០២២
លេខសញ្ញាបត្រ ២០០០១ - ២០០១០

B1 គីរីរម្យ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០០១១ - ២០០២០

B1 គីរីរម្យ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០០២១ - ២០០៣០

B1 គីរីរម្យ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០០៣១ - ២០០៤០

B1 គីរីរម្យ - B2 ផ្សារទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០០៤១ - ២០០៥០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០០៥១ - ២០០៦០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០០៦១ - ២០០៧០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០០៧១ - ២០០៨០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០០៨១ - ២០០៩០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០០៩១ - ២០១០០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០១០១ - ២០១១០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០១១១ - ២០១២០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០១២១ - ២០១៣០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០១៣១ - ២០១៤០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០១៤១ - ២០១៥០

B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ២០១៥១ - ២០១៦០

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ២០១៦១ - ២០១៧០

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ២០១៧១ - ២០១៨០

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ២០១៨១ - ២០១៩០

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ២០១៩១ - ២០២០០

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ២០២០១ - ២០២១០

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ២០២១១ - ២០២២០

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ២០២២១ - ២០២៣០

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ២០២៣១ - ២០២៤០

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ២០២៤១ - ២០២៥០

B3 ដេអិន - B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០២៥១ - ២០២៦០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០២៦១ - ២០២៧០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០២៧១ - ២០២៨០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០២៨១ - ២០២៩០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០២៩១ - ២០៣០០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០៣០១ - ២០៣១០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០៣១១ - ២០៣២០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០៣២១ - ២០៣៣០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០៣៣១ - ២០៣៤០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០៣៤១ - ២០៣៥០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០៣៥១ - ២០៣៦០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០៣៦១ - ២០៣៧០

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០៣៧១ - ២០៣៨០

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០៣៨១ - ២០៣៩០

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ២០៣៩១ - ២០៤០០

B5 ច្បារអំពៅ

| ១ | ២ | | | | | | |


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 19 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1681936