Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រឡងបញ្ចប់​ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស កម្រិតទី៦ ជំនាន់ទី ៦០

សិស្សប្រឡងបញ្ចប់​ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស កម្រិតទី៦ ជំនាន់ទី ៦០
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៦៧២​ - ០១៦៦៨១

B1 គីរីរម្យ - B2 ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៦៨២ - ០១៦៦៩១

B2 ទួលទំពួង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៦៩២ - ០១៦៧០១

B2 ទួលទំពួង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៧០២ - ០១៦៧១១

B2 ទួលទំពួង - B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៧១២ - ០១៦៧២១

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៧២២ - ០១៦៧៣១

B3 ដេអិន - B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៧៣២ - ០១៦៧៤១

B3 ដេអិន - B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៧៤២ - ០១៦៧៥១

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៧៥២ - ០១៦៧៦១

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៧៦២ - ០១៦៧៧១

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៧៧២ - ០១៦៧៨១

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៧៨២ - ០១៦៧៩១

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៧៩២ - ០១៦៨០១

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៨០២ - ០១៦៨១១

B6 អូរឬស្សី
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៨១២ - ០១៦៨២១

B6 អូរឬស្សី
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៨២២ - ០១៦៨៣១

B6 អូរឬស្សី - B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៨៣២ - ០១៦៨៤១

B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ - B8 ផ្សារពោធិ៏ចិនតុង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៨៤២ - ០១៦៨៥១

B8 ផ្សារពោធិ៏ចិនតុង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៨៥២ - ០១៦៨៦១

B8 ផ្សារពោធិ៏ចិនតុង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៨៦២ - ០១៦៨៧១

B8 ផ្សារពោធិ៏ចិនតុង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៨៧២ - ០១៦៨៨១

B8 ផ្សារពោធិ៏ចិនតុង - B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៨៨២ - ០១៦៨៩១

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៨៩២ - ០១៦៩០១

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៩០២ - ០១៦៩១១

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៩១២ - ០១៦៩២១

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៩២២ - ០១៦៩៣១

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៩៣២ - ០១៦៩៤១

B9 ស្ទឹងមានជ័យ - B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៩៤២ - ០១៦៩៥១

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៩៥២ - ០១៦៩៦១

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៦៩៦២ - ០១៦៩៧១

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក - B11 ផ្សារតូច

| ១ | |


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 17 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1681959